banner_2021_1_

Cơ cấu tổ chức

Ngày 08-07-2023

 

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Cao Văn Sơn

Điện thoại: 024.38581072                           

Email: caovansonrippi@gmail.com

Các Phòng và Trung tâm

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: CN. Bùi Thị Hạnh

Điện thoại: 024.38581072                           

Email: hanhrippi@gmail.com

Chức năng:

 - Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về các lĩnh vực cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Viện, chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, công tác tổ chức lao động - tiền lương, hành chính - quản trị, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ, công tác đời sống.

  Nhiệm vụ:

 - Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Viện. Phối hợp với các đơn vị trong Viện xây dựng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị;

 - Chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng nội quy, quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện và đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức theo quy định của pháp luật;

  - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng biên chế tiền lương, đơn giá tiền lương, định mức lao động. Tổ chức thực hiện và quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Viện;

 - Thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ viên chức và người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ viên chức và người lao động;

 - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn của cơ quan. Quản lý, sửa chữa bảo dưỡng trụ sở cơ quan, phương tiện làm việc, điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức của Viện;

 - Thực hiện nhiệm vụ đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ văn thư - lưu trữ. Xây dựng Quy chế văn thư - lưu trữ áp dụng trong đơn vị.

Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: CN. Trương Thanh Vân

Điện thoại: 024.38581072

Email: truongthanhvan73@yahoo.com

Chức năng:

Giúp lãnh đạo Viện quản lý công tác tài chính - kế toán, công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán của Viện theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ nộp ngân sách, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán;

- Phân tích thông tin số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Viện;

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính của Viện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ: Tháng, quý, năm;

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí toàn đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ, quý, năm. 

Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin

Trưởng phòng: CN. Hoàng Thị Thu Hiền

Điện thoại: 024.35578284                           

Email: hienht.vg@gmail.com

Chức năng:

 - Là đầu mối quản lý công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và hoạt động thông tin của Viện.

  Nhiệm vụ:

 - Xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- Thực hiện công tác thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành;

- Chủ chì, phối hợp xây dựng và thẩm định các phương án và dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Xây dựng và đề xuất chương trình làm việc của Hội đồng Khoa học;

- Theo dõi, rà soát, đôn đốc tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ. Chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo, báo cáo khoa học, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các cấp;

- Thực hiện việc lưu trữ và phổ biến các dữ liệu thông tin, các tài liệu khoa học của Viện;

- Thực hiện các quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giấy và bột giấy với các tổ chức, các cơ quan, trường đại học, Viện nghiên cứu, và cá nhân trong và ngoài nước;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường ngành giấy.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ

Giám đốc : ThS. Ngô Văn Hữu

Điện thoại: 024.38581072                               

Email: ngohuu.bk@gmail.com

Chức năng:

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ và thiết bị.

Nhiệm vụ:

- Phối hợp tham gia xây dựng kế hoạch, quy hoạch và chiến lược phát triển ngành giấy;

- Nghiên cứu và phát triển các nguồn nguyên liệu sản xuất bột giấy và giấy;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm, các chương trình và các đề án phát triển khoa học công nghệ;

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Xây dựng quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ;

- Đào tạo chuyển giao công nghệ sản xuất bột giấy và giấy.

Trung tâm  Phân tích và Kiểm định

Phó giám đốc: KS. Đỗ Thị Thu Nguyệt

Điện thoại: 0983.324.704                         

Email: Donguyet1980vg@gmail.com

Chức năng:

Thực hiện phân tích, thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của nguyên vật liệu, các sản phẩm bột giấy và giấy, môi trường và các ngành liên quan.

Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm  bột giấy và giấy;

- Phân tích, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của nguyên vật liệu, sản phẩm bột giấy, giấy và các sản phẩm có liên quan;

- Hợp tác với các đơn vị và doanh nghiệp về công tác kiểm  tra, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm bột giấy và giấy phục vụ công tác xuất nhập khẩu;

-  Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các nhiệm vụ và dịch vụ khoa học công nghệ.

Trung tâm Công nghệ Môi trường

Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: 024.35406150                                        

Email: thuhienria1@gmail.com

Chức năng:

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất bột giấy, giấy, xenlulô; thực hiện công tác tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp sản xuất bột giấy, giấy.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các đề tài, dự án, các chương trình và các đề án phát triển khoa học công nghệ môi trường;

- Triển khai, ứng dụng, đào tạo, tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ môi trường vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

- Hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực phát triển công nghệ môi trường, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường;

- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm và kiểm định các sản phẩm sử dụng trong xử lý môi trường;

- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, phân tích, giám sát môi trường. Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ - Thương mại

Giám đốc: TS. Lê Quang Anh

 Điện thoại: 024.38581072

Email: quanganhhpa@gmail.com

Chức năng:

- Tư vấn kỹ thuật công nghệ, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn chính sách, tư vấn dịch vụ thương mại trong ngành giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Nghiên cứu tư vấn, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành giấy, môi trường các lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện hoạt động khai thác và kinh doanh các dịch vụ khác.

 Nhiệm vụ:

- Tư vấn xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật về hợp đồng, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế kỹ thuật, đề án tái cơ cấu; Tư vấn khởi nghiệp; Tài chính ngân hàng; Xây dựng báo cáo đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường chuyên ngành giấy và các hoạt động tư vấn liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Tổ chức đào tạo, phối hợp các đơn vị cung cấp các dịch vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu thị trường, đầu tư, kỹ thuật công nghệ; Tư vấn cho doanh nghiệp về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp… giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực về thương mại trong nước và nước ngoài về quản trị doanh nghiệp;

- Tư vấn Dịch vụ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm, tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư, thương mại trong nước và nước ngoài;

- Kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy, vật tư, hóa chất máy móc thiết bị ngành giấy và các sản phẩm có liên quan;

- Tư vấn và xuất nhập khẩu trực tiếp sản phẩm bột giấy, giấy, máy móc thiết bị và phụ tùng, hóa chất, vật tư ngành giấy.

Trung tâm Sản xuất thực nghiệm 

Phó giám đốc: Võ Văn Mạnh

 Điện thoại: 0912.356.646

Email: vovanmanh1972@gmail.com

Chức năng:

- Thực hiện sản xuất thử nghiệm các đề tài và dự án khoa học công nghệ;

- Nghiên cứu, triển khai, phát triển công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp giấy, các nguồn nguyên liệu sản xuất giấy và bột giấy; Tổ chức hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ ngành công nghiệp giấy theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, sản xuất các mặt hàng phục vụ ngành công nghiệp giấy và bột giấy; đầu tư, kêu gọi, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp giấy và các ngành công nghiệp liên quan khác;

- Tổ chức các hoạt động sản xuất, thương mại, tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp giấy với các doanh nghiệp nước ngoài;

  - Kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm liên quan khác; thực hiện hoạt động khai thác và kinh doanh các dịch vụ khác; 

- Cung cấp dịch vụ sản xuất, đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp giấy và những ngành công nghiệp liên quan khác;

- Nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ, thiết bị, sản phẩm giấy-xenlulô, các nguồn nguyên liệu sản xuất bột giấy và giấy;

- Thực hiện sản xuất thử nghiệm các đề tài và dự án, phối hợp sản xuất sản phẩm hóa chất ngành giấy;

- Sản xuất dăm mảnh, bột giấy phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu;

- Cho thuê máy móc, thiết bị, kho bãi và văn phòng.

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 42
Trong tuần: 1288
Lượt truy cập: 1291131

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn