banner_2021_1_

6 Nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 16-02-2024

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 20 gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Tạp chí xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 6 nhiệm vụ trọng tâm này.

Bài báo đính kèm: 6nhiemvutrongtamphattrienkhcndoimoisangtao.pdf 

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 1+2 năm 2024

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 97
Trong tuần: 447
Lượt truy cập: 1245705

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn