banner_2021_1_

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 15-03-2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các học viên thực hành lập trình và vận hành Robot tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Mục tiêu cụ thể là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức khoa học và công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016 - 2020; Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025 có khoảng 25 - 30 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030 có khoảng 40 - 50 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương.

Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm.

Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Đến năm 2050, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước; một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cơ cấu mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ

Cơ cấu mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ gồm: Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở trung ương (gồm các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đại học quốc gia); Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở địa phương (gồm các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công (gồm các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn).

Tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ, ngành

Cụ thể, đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở trung ương, sẽ tiến hành rà soát, tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ, ngành, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với định hướng ưu tiên về phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia, ngành.

Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, then chốt để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới; tập trung ưu tiên phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, cơ khí chế tạo, năng lượng, môi trường. Nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì mỗi bộ, ngành có 1 tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách trong lĩnh vực phụ trách...

Tăng cường liên kết các tổ chức khoa học và công nghệ công lập với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn trong nước và ngoài nước có thế mạnh, dẫn đầu về lĩnh vực khoa học và công nghệ để thúc đẩy kết nối, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Duy trì mỗi tỉnh có ít nhất 1 tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở địa phương: Tiếp tục duy trì mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 1 tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Thúc đẩy hình thành và đầu tư nâng cao năng lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế và ưu tiên phát triển của từng vùng kinh tế - xã hội.

Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu

Đối với hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công, theo quy hoạch sẽ tiếp tục duy trì các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đồng thời, huy động nguồn lực để đầu tư, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp các công nghệ dẫn dắt, tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguồn: baotintuc.vn

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 12
Trong tuần: 302
Lượt truy cập: 1328266

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn